Arany János Tehetséggondozó Program

Felhívás Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezésre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet nyolcadik évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

 • a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
 • b) az e pontban meghatározott VALAMELYIK feltételnek megfelel:
  • ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
  • bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
  • bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
  • be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,
  • bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy

 • a tanulók felkészültek legyenek felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásra
  továbbá térítésmentesen
 • szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvből) középfokú nyelvvizsga bizonyítványt
 •  informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt
 • a tanulók gépjárművezetői engedéllyel is rendelkezzenek
 • a program új elemeként 2021 szeptemberétől a tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek!

A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok szocializációját hátráltató anyagi nehézségek ellensúlyozására:

 • tankönyv, taneszköz
 • kollégiumi étkezési
 • utazási
 • ruházkodási támogatások rendszere

Kollégiumi bentlakásos program-hétvége

A program résztvevők számára a kollégiumi elhelyezés kötelező!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szerveződik, melyen a tanulók részvétele kötelező. A tíz alkalomból legfeljebb három a tanév során átcsoportosítható és így pl. őszi-, tavaszi-, nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Oktatásért Felelős Államtitkárság).

Hogyan lehet a Programba bekerülni?

A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-ig postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a nevelőtestület támogató nyilatkozatát
 • a szülői nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves oktatást és a kollégiumi ellátást
 • a tanuló személyi adatlapját
 • az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését (2 példányban)
 • a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban)
 • azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét
 • a hátrányos helyzetet, VAGY a rászorultságot igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát

A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig.

A pályázat eredményéről 2021. február 10-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézményekben.

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Sümegi László igazgató
(Tel: +36 92/510-200)
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel: +36 92/596-445/27)

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
Kiss Zsolt igazgatóhelyettes, programfelelős
(Tel: +36 92 313-490)

Szeretettelvárunkminden érdeklődőt!

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 
8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

1. sz. melléklet NEVELŐTESTÜLETI NYILATKOZAT

2. sz. melléklet SZÜLŐI NYILATKOZAT

3. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

4. sz. melléklet Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő középiskolák közül az alábbiakba kérem felvételemet:

5. sz. melléklet A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JAVASLATA AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ

Arany János Tehetséggondozó Program honlapja

 

Kategória: hírek | A közvetlen link.